FANDOM


20170825 LoginBonus
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 25/08/2017 ~ đến 21:59 ngày 04/09/2017
※Thể loại: Chiến dịch / Campaign
Nội dung

Đăng nhập nhận thưởng
Trong thời gian trên, ngoài phần thưởng bình thường,
mỗi ngày người chơi sẽ được nhận thêm phần thưởng khi đăng nhập.

Tổng phần thưởng đăng nhập nhận được sau 11 ngày:

※Lưu ý: Huy chương kỷ niệm phát hành còn có thể được đổi lấy từ sự kiện:

20170828 MitamaToku Iroha
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 28/08/2017 ~ đến 12:59 ngày 04/09/2017
※Xem thêm: Huấn luyện từ Mitama - Phần: Iroha


Cửa hàng giới hạn thời gian
Sử dụng Huy chương kỷ niệm phát hành để có thể đổi lấy Trang phục「Áo tắm」của「Tamaki Iroha」,
hay Gacha Ticket trong Cửa hàng của chiến dịch.

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Đến 12:59 ngày 04/09/2017
Item Costume Trang phục của Tamaki Iroha
1 Item LoginMedal x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item GachaTicket Gacha Ticket
2 Item LoginMedal x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item APPotion Thuốc hồi AP
3 Item LoginMedal x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CurseChipSet Curse Chip x10,000
11 Item LoginMedal x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu: