FANDOM


20170828 MitamaToku Iroha

Tổng quan
※Sự kiện: Đặc huấn Mitama - Phần: Iroha
   みたまの特訓 環いろは編
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 28/08/2017 ~ đến 12:59 ngày 04/09/2017
※Phân loại: Training


Về sự kiện「Đặc huấn Mitama - Phần: Iroha」

1. Cách chơi
Người chơi có thể thu thập「Mitama Potion」khi thực hiện các trận đấu trong「Đặc huấn Mitama (みたまの特訓)」và dùng chúng để đổi lấy các vật phẩm trong Cửa hàng.

Lập tổ đội với sự góp mặt của Puella Magi được đặc cách và thực hiện các trận đấu trong khu vực của sự kiện, Puella Magi ấy sẽ được nhận nhiều hơn điểm kinh nghiệm và điểm Episode.

Các trận đấu của「Đặc huấn Mitama」được bổ sung vào Khu vực sự kiện.


2. Puella Magi được đặc cách


3. Khu vực sự kiện「Đặc huấn Mitama」bao gồm:

 ※Đặc huấn Mitama < Cường Hóa >
 Là chế độ mà nhân vật được đặc cách có thể nhiều hơn điểm kinh nghiệm.
 Không nhận nhiều hơn điểm Episode ở những trận đấu này.

 ※Đặc huấn Mitama < Episode >
 Là chế độ mà nhân vật được đặc cách có thể nhiều hơn điểm Episode.
 Không nhận nhiều hơn điểm kinh nghiệm ở những trận đấu này.

 ※Đặc huấn Mitama < Extra >
 Là chế độ với những trận đấu có độ khó cao.


Đồng thời diễn ra

Chiến dịch: Đăng nhập kỷ niệm phát hành

20170825 LoginBonus
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 25/08/2017 ~ đến 12:59 ngày 04/09/2017
※Xem thêm: Đăng nhập kỷ niệm phát hành

※Không có Pick-Up Gacha dành riêng cho sự kiện này.

Sự kiện「Đặc huấn Mitama - Phần: Iroha」bao gồm các cửa hàng:

 • 「Đặc huấn Mitama - Phần: Iroha」


Cửa hàng「Đặc huấn Mitama - Phần: Iroha」
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Đến 12:59 ngày 11/09/2017
Item GachaTicket Gacha Ticket
3 Item IrohaPotion x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item APPotion Thuốc hồi AP
5 Item IrohaPotion x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb A Light Orb
10 Item IrohaPotion x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RlsMedal Huy Chương Kỷ Niệm Phát Hành
10 Item IrohaPotion x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb B Light Orb+
10 Item IrohaPotion x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item EnbiHane Enbi no Hane
10 Item IrohaPotion x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item KagamiShoutaijou Kagami no Shoutaijou
10 Item IrohaPotion x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OkujoKagi Okujo no Kagi
10 Item IrohaPotion x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item SunabaMakigai Sunaba no Makigai
10 Item IrohaPotion x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item SunabaShovel Sunaba no Shovel
5 Item IrohaPotion x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RainbowOrb Rainbow Orb
3 Item IrohaPotion x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Nhiệm vụ sự kiện
※Hạn nhận thưởng: Đến 12:59 ngày 04/09/2017
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Cường Hóa - Trận 1
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Cường Hóa - Trận 2
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 5 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 10 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 15 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 20 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 25 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 30 lần Cường Hóa - Trận 3
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Episode - Trận 1
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Episode - Trận 2
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành 1 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 5 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 10 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 15 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 20 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 25 lần Episode - Trận 3
Item MagiaChip x 1 Hoàn thành 30 lần Episode - Trận 3
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Extra - Trận 1
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Extra - Trận 2
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Extra - Trận 3
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Extra - Trận 4
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Extra - Trận 5
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Extra - Trận 6