FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akino Kaede S3
Minh họa Aoki Ume

Akino Kaede S4
Minh họa

Akino Kaede S5
Minh họa

Akino Kaede SD

Akino Kaede SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ohashi Ayaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Akino Kaede
秋野 かえで ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,714 20,511 + 5,127
ATK 1,565 8,579 + 1,373
DEF 1,175 6,352 + 1,824
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect M- Mình cũng sẽ cố gắng!
●Tăng sát thương gây ra
●Tăng lượng MP thu thập
●Tự động hồi phục HP [★5]
Magia Judgement Earth
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Sương mù [★4~5]
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
●Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Doppel Doppel của Chiếm Đất
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Gây Sương mù
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng MP khi dùng Accele


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,805 5,358 3,966
HP + 5% Item ForestOrb B x 7 ATK + 6% Item ForestOrb C x 4 DEF + 4% Item ForestOrb A x 9
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 3 Charge + 3% Item EnbiHane x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
16,653 6,965 5,157
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item ForestOrb B x 12
Accele + 6% Item TachimimiWata x 6 Blast + 6% Item NankinjouKusari x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,511 8,579 6,352
HP + 7% Item ForestOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item ForestOrb B x 15
Accele + 7% Item SpeakerBell x 8 Blast + 7% Item BigFerrisTurbine x 10 Charge + 5% Item FurikoNeji x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 M- Mình cũng sẽ cố gắng!
わ、私も頑張ります!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra V
(30%)
VII
(35%)
VIII
(37.5%)
● Tăng lượng MP thu thập V
(20%)
VII
(25%)
VIII
(27.5%)
● Tự động hồi phục HP [★5] - - VI
(7% / 3-lượt)


● MAGIA

Icon skill 1014 Judgement Earth
ジャッジメントアース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(305%)
VI
(325%)
VII
(335%)
10%
● Có tỉ lệ gây Sương mù [★4~5]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
- 40% 50% 0
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1011 Doppel của Chiếm Đất
陣取りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(821%)
22%
● Gây Sương mù
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
35% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 4 Item HitsujiFue x 4 Item ForestBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 6 Item EnbiHane x 6 Item ForestBook B x 4 Item NankinjouKusari x 4 Item ForestBook C x 2 Item KaidanMonument x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item ForestBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item ForestBook C x 4 Item HitsujiTsuno x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item ForestBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item ForestBook C x 6 Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Memoria đặc quyền

Animal Paradise ID: 1078
MemoriaIcon Animal Paradise Icon skill 1156 Attribute Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc cùng thuộc tính 100% 100% Dành riêng cho
Akino Kaede
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,127 Emo ATKATK + 1,373 Emo DEFDEF + 1,824
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1109 Mist
Gây Sương mù
Số lượt hồi: 7      Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ I ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

I (15%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ III ]
Tăng sát thương Magia

III (10%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ II ]
Tăng sát thương Blast

II (16.5%)
Icon skill 1151 Fog Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh (3-lượt)

II (15%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ II ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

II (10%)
Icon skill 1139 Anti Poison
Miễn nhiễm Nhiễm độc

100%

◆ Thông tin khácEdit

● Thăng cấp & Khai mở DoppelEdit

Banner 0139 m
※Thời gian áp dụng: Từ 03/09/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.