FANDOM


Tại Cửa hàng Magia Stone, vật phẩm yêu cầu để đổi là Item MagiaStone Magia Stone. Tất cả những gói vật phẩm trong cửa hàng này đều có giới hạn thời gian là trong tháng, và được khuyến khích nên đổi khi có cơ hội.

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item MonthlySet A Gói Gacha Ticket-10
1 Item MagiaStone x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MonthlySet B Gói Gacha Ticket
1 Item MagiaStone x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MonthlySet C Gói Thuốc hồi phục (vừa)
1 Item MagiaStone x 25
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MonthlySet D Gói Thuốc hồi phục (nhỏ)
1 Item MagiaStone x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.