FANDOM


Tại Cửa hàng Mirrors Coin, vật phẩm yêu cầu để trao đổi là Item MirrorsCoin Mirrors Coin. Hầu hết những vật phẩm trong cửa hàng này đều có giới hạn thời gian là trong tháng, trừ một số trường hợp đặc thù.

Những vật phẩm đáng quan tâm tại đây là「Gacha Ticket」,「Rainbow Orb」... và những vật phẩm dùng trong Thức tỉnh hay Cường hóa Magia. Ngoài ra còn có những thứ đặc thù khác như 「Đội hình ma thuật」hay「Memoria」...

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item CurseChipSet Curse Chip x100,000
10 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MagiaChip Magia Chip
30 Item MirrorsCoin x 40
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item GachaTicket Gacha Ticket
10 Item MirrorsCoin x 40
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameOrb A Flame Orb
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameOrb B Flame Orb+
20 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameOrb C Flame Orb++
10 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaOrb A Aqua Orb
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaOrb B Aqua Orb+
20 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaOrb C Aqua Orb++
10 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestOrb A Forest Orb
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestOrb B Forest Orb+
20 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestOrb C Forest Orb++
10 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb A Light Orb
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb B Light Orb+
20 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb C Light Orb++
10 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkOrb A Dark Orb
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkOrb B Dark Orb+
20 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkOrb C Dark Orb++
10 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook A Flame Book
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook B Flame Book+
20 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook C Flame Book++
10 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook A Aqua Book
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook B Aqua Book+
20 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook C Aqua Book++
10 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook A Forest Book
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook B Forest Book+
20 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook C Forest Book++
10 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook A Light Book
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook B Light Book+
20 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook C Light Book++
10 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook A Dark Book
30 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook B Dark Book+
20 Item MirrorsCoin x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook C Dark Book++
10 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item EnbiHane Enbi no Hane
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item KagamiShoutaijou Kagami no Shoutaijou
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item TachimimiHousoushi Tachimimi no Housoushi
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item HitsujiFue Hitsuji no Fue
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OkujoKagi Okujo no Kagi
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FurikoNeji Furiko no Neji
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item KomoriDaiza Komori no Daiza
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item IkigamiKedama Ikigami no Kedama
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item GomuUkiwa Gum no Ukiwa
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item SunabaMakigai Sunaba no Makigai
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item NankinjouKusari Nankinjou no Kusari
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item EmaMizuhiki Ema no Mizuhiki
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OwlBucket Owl no Bucket
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MailGlider Mail no Glider
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item StaffKeySwitch Staff no Key Switch
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MascotTategami Mascot no Tategami
20 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item SunabaShovel Sunaba no Shovel
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item KaidanMonument Kaidan no Monument
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MachibitoumaSharin Machibito-uma no Sharin
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RhytonRibbon Rhyton no Ribbon
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item JinkouchinouCode Jinkouchinou no Code
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CuratorHood Curator no Hood
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item BigFerrisTurbine Big Ferris no Turbine
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item TachimimiWata Tachimimi no Wata
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item HitsujiTsuno Hitsuji no Tsuno
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OkujoBalloon Okujo no Balloon
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FurikoJuushin Furiko no Juushin
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item KomoriTotte Komori no Totte
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item IkigamiMizugame Ikigami no Mizugame
10 Item MirrorsCoin x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RainbowOrb Rainbow Orb
5 Item MirrorsCoin x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Không có
Item Home ShinseiA Cảnh nền「Quận Shinsei, toàn cảnh (sáng)」
1 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Home ShinseiB Cảnh nền「Quận Shinsei, toàn cảnh (chiều)」
1 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Home ShinseiC Cảnh nền「Quận Shinsei, toàn cảnh (tối)」
1 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Home 1003 Cảnh nền「Cuốn Nhật Ký Tôi Viết Cùng Bạn」
1 Item MirrorsCoin x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form Delta Attribute Delta【Flame】(đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form Delta Attribute Delta【Aqua】(đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form MightyCross Mighty Cross (đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form Delta Attribute Delta【Forest】(đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form Delta Attribute Delta【Light】(đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Form Delta Attribute Delta【Dark】(đội hình)
1 Item MirrorsCoin x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.