FANDOM


Tại Cửa hàng Support Point, vật phẩm yêu cầu để trao đổi là Item SupportPoint Support Point.

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item CurseChipSet Curse Chip x100,000
5 Item SupportPoint x 1,000
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item BPPotion Thuốc hồi BP
30 Item SupportPoint x 300
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item APPotion Thuốc hồi AP
10 Item SupportPoint x 1,500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameGem B Flame Gem+
50 Item SupportPoint x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameGem C Flame Gem++
50 Item SupportPoint x 500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaGem B Aqua Gem+
50 Item SupportPoint x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaGem C Aqua Gem++
50 Item SupportPoint x 500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestGem B Forest Gem+
50 Item SupportPoint x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestGem C Forest Gem++
50 Item SupportPoint x 500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightGem B Light Gem+
50 Item SupportPoint x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightGem C Light Gem++
50 Item SupportPoint x 500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkGem B Dark Gem+
50 Item SupportPoint x 200
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkGem C Dark Gem++
50 Item SupportPoint x 500
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem B Master Gem+
50 Item SupportPoint x 300
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem C Master Gem++
50 Item SupportPoint x 750
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Không có
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Tamaki Iroha
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Nanami Yachiyo
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Yui Tsuruno
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Futaba Sana
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Mitsuki Felicia
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Kaname Madoka
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Akemi Homura (Megane)
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Miki Sayaka
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Tomoe Mami
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Chức năng đổi dạng Magia Report của Sakura Kyouko
1 Item SupportPoint x 100
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.