FANDOM


20180618 LoginBonus
※Thời gian: Từ 15:00 ngày 18/06/2018 ~ đến 21:59 ngày 30/06/2018
※Thể loại: Chiến dịch / Campaign
Nội dung

Đăng nhập nhận thưởng
Trong thời gian trên, ngoài phần thưởng bình thường,
mỗi ngày người chơi sẽ được nhận thêm phần thưởng khi đăng nhập (tối đa 8 ngày).

Nội dung「Đăng nhập kỷ niệm 300 ngày phát hành」
Ngày thứ 1 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item APPotion Thuốc hồi AP x2
Ngày thứ 2 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item GachaTicket Gacha Ticket x1
Ngày thứ 3 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item CurseChip Curse Chip x100,000
Ngày thứ 4 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item GachaTicket Gacha Ticket x1
Ngày thứ 5 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item APPotion Thuốc hồi AP x2
Ngày thứ 6 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item CurseChip Curse Chip x300,000
Ngày thứ 7 Memoria 1225 s Memoria「Odekake wa Seisona Yosooide
Ngày thứ 8 Item MagiaStone Magia Stone x10 Item GachaTicket Gacha Ticket x1


Về Memoria「Odekake wa Seisona Yosooide」

Odekake wa Seisona Yosooide ID: 1225
Memoria 1225 s Icon skill 1129 Neatness Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Tự động hồi phục HP
Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
-
-
II
III
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.