FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Chun Meiyui S3
Minh họa 一十九二

Chun Meiyui S4
Minh họa 一十九二

Chun Meiyui SD

Thiết kế 一十九二
Lồng tiếng Nishi Asuka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Chun Meiyui
純 美雨 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 5,012 21,677
ATK 1,256 5,471
DEF 1,660 7,605
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Giúp nhau là quy tắc xã hội
●Né tránh
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia Hawk Shadow Slash
●Sát thương một mục tiêu [★3]
●Sát thương ngẫu nhiên [★4]
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
16,683 4,210 5,843
HP +5% Item AquaOrb B x7 ATK +3% Item AquaOrb A x9 DEF +7% Item AquaOrb C x4
Accele +3% Item OkujoKagi x8 Blast +3% Item HitsujiTsuno x3 Charge +7% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
21,677 5,471 7,605
HP +6% Item AquaOrb C x6 ATK +4% Item AquaOrb B x12 DEF +8% Item RainbowOrb x3
Accele +4% Item KagamiShoutaijou x12 Blast +4% Item EmaMizuhiki x8 Charge +8% Item OkujoBalloon x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1124 Giúp nhau là quy tắc xã hội
助け合うのが組織の掟ヨ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Né tránh 100% 100%
● Có tỉ lệ Chí mạng V
(50%)
VII
(60%)


Magia

Icon skill 1012 Hawk Shadow Slash
鷹影爪風斬
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu [★3]
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
- 10%
● Sát thương ngẫu nhiên [★4]
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
- V
(234.4% / 3-lần)
10%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x4 Item EnbiHane x4 Item AquaBook B x2 Item EmaMizuhiki x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x6 Item TachimimiHousoushi x6 Item AquaBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item AquaBook C x2 Item MachibitoumaSharin x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x8 Item OkujoKagi x8 Item AquaBook B x6 Item EmaMizuhiki x6 Item AquaBook C x4 Item MachibitoumaSharin x4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item AquaBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item AquaBook B x8 Item MachibitoumaSharin x4 Item AquaBook C x6 Item OkujoBalloon x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tsukaifurusareta Mokujin ID: 1094
MemoriaIcon Tsukaifurusareta Mokujin Icon skill 1167 Charge Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Charge

100%

100%

Dành riêng cho
Chun Meiyui
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.