FANDOM


MemoriaType Skill Different story:マミと杏子
Ngoại truyện: Mami và Kyoko
Memoria Different Story Mami to Kyouko

Minh họa: ハノカゲ
Icon skill 1091 Charge Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Bản thân / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 442 1,105
ATK 0 0
DEF 362 905
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.