FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Eri Aimi S3
Minh họa Kanzakihiro

Eri Aimi S4
Minh họa Kanzakihiro

Eri Aimi SD

Thiết kế Kanzakihiro
Lồng tiếng Ueda Reina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 23/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Eri Aimi
江利 あいみ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,603 20,347 + ???
ATK 1,476 6,526 + ???
DEF 1,491 6,591 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Cho ngươi thấy! Này là sức mạnh khi yêu!
●Loại bỏ Né tránh
●Tăng sát thương Blast
Magia Absolutely Lockon
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Loại bỏ Né tránh [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,650 5,018 5,069
HP + 5% Item FlameOrb A x 9 ATK + 5% Item FlameOrb C x 4 DEF + 5% Item FlameOrb B x 7
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item RhytonRibbon x 3 Charge + 3% Item FurikoNeji x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,347 6,526 6,591
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb C x 6
Accele + 6% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 6% Item OwlBucket x 8 Charge + 4% Item FurikoNeji x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1134 Cho ngươi thấy! Này là sức mạnh khi yêu!
恋する力!みせてあげる!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Loại bỏ Né tránh 100% 100%
● Tăng sát thương Blast VI
(65%)
VIII
(75%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Absolutely Lockon
絶対ロックオン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
II
(310%)
IV
(330%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
25% 35% 2.5%
● Loại bỏ Né tránh [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 4 Item FurikoNeji x 4 Item FlameBook B x 2 Item OwlBucket x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item FlameBook B x 4 Item OwlBucket x 4 Item FlameBook C x 2 Item RhytonRibbon x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 8 Item FurikoNeji x 8 Item FlameBook B x 6 Item OwlBucket x 6 Item FlameBook C x 4 Item RhytonRibbon x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item FlameBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item FlameBook B x 8 Item RhytonRibbon x 4 Item FlameBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
50 Tsuumoku no Love Letter (Mikan) ID: 1123
MemoriaIcon 50 Tsuumoku no Love Letter (Mikan) Icon skill 1123 Penetrate
Mặc định Tối đa Chú thích
Xuyên phòng ngự 100% 100% Dành riêng cho
Eri Aimi
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.