FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Fate T. Harlaown S4
Minh họa

Fate T. Harlaown S5
Minh họa

Fate T. Harlaown SD

Thiết kế Seven Arcs Pictures
Lồng tiếng Mizuki Nana
Nguyên tác Lyrical Nanoha
Ngày ra mắt 24/06/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Light Fate T. Harlaown
フェイト・T・ハラオウン ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,956 22,596 + ???
ATK 2,204 10,028 + ???
DEF 1,585 7,255 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect ... Nhưng nếu cùng nhau
●Tăng sát thương gây ra
●Có tỉ lệ Chí mạng
●Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh
Magia Blitz Stride
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Né tránh [★5]
Magia
Cường Hóa
Hornet Javelin
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
17,948 7,930 5,759
HP + 5% Item LightOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item LightOrb B x 12
Accele + 4% Item MailGlider x 12 Blast + 6% Item FurikoJuushin x 8 Charge + 6% Item KomoriTotte x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP + 6% Item LightOrb C x 10 ATK + 9% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 15
Accele + 5% Item StaffKeySwitch x 15 Blast + 7% Item JinkouchinouCode x 10 Charge + 7% Item SpeakerBell x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 ... Nhưng nếu cùng nhau
…だけど、ふたりでなら
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Có tỉ lệ Chí mạng VII
(60%)
IX
(70%)
● Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh 40% 55%


● MAGIA

Icon skill 1014 Blitz Stride
ブリッツストライド
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(325%)
VII
(335%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Bản thân / 3-lượt
35% 45% 2.5%
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- 100% 0


● MAGIA Cường Hóa

DoppelIcon NoData Hornet Javelin
ホーネットジャベリン
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(781%)
22%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Bản thân / 3-lượt
55% 2.5%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item LightBook B x 3 Item StaffKeySwitch x 3 Item LightBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item EnbiHane x 7 Item LightBook B x 5 Item MailGlider x 5 Item LightBook C x 3 Item FurikoJuushin x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item FurikoNeji x 9 Item LightBook B x 7 Item KumaErimaki x 7 Item LightBook C x 5 Item CuratorHood x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item RurouKui x 11 Item LightBook B x 9 Item CuratorHood x 5 Item LightBook C x 7 Item JinkouchinouCode x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Futatsu no Maryoku Hikari ID: 1357
Memoria 1357 s Icon skill 1124 Futatsu no Maryoku Hikari
Mặc định Tối đa Chú thích
Né tránh 100% 100% Dành riêng cho
Fate T. Harlaown
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 10 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.