FANDOM


Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
【 攻撃時にスキル不可を付与 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1154
Mã số 1154
Giá trị tối đa
Liên hệ Icon skill 1112 Icon skill 1183 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh」giúp nhân vật có thể gây Trạng thái dị thường「Khóa Kỹ năng」khi tấn công bằng đòn đánh thường.

Giá trị của「Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability) và Connect của Puella Magi.

Đặc điểm của「Khóa Kỹ năng」Edit

  • Khiến đối tượng bị nhiễm không thể sử dụng Memoria Kỹ năng (Skill).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 10% 15% 20% 25% 30%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Mirai aru Tomo e ID: 1398
Memoria 1398 s Icon skill 1154 Jammer Blade
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
Tăng sát thương gây ra
III
III
IV
IV
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★2Edit

Kyuujitsu no Hirune mo Omou ga mama ID: 1103
MemoriaIcon Kyuujitsu no Hirune mo Omou ga mama Icon skill 1154 Jamming Edge
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh II III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Majo to Ookami to Murabito ID: 1206
Memoria 1206 s Icon skill 1154 Jammer Edge
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh V VI Dành riêng cho
Shion Chisato
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Chiaki Riko ID: 3035
CharIcon ChiakiRiko Thuộc tính AttributeIcon Light Quang・Light Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
IX (40%)
X (32.5%)
100%
Shion Chisato ID: 4034
CharIcon ShionChisato Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
VIII (37.5%)
90%
VIII (27.5%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.