FANDOM


Gây Sương mù trong đòn đánh
【 攻撃時に霧を付与 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1151
Mã số 1151
Giá trị tối đa
Liên hệ Icon skill 1109 Icon skill 1142 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Gây Sương mù trong đòn đánh」giúp nhân vật có thể gây Trạng thái dị thường「Sương mù」khi tấn công bằng đòn đánh thường.

Giá trị của「Gây Sương mù trong đòn đánh」là tỉ lệ thành công, hay tỉ lệ đòn đánh có thể gây ra được tác động. Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì tỉ lệ thành công là chắc chắn.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability) và Connect của Puella Magi.

Đặc điểm của「Sương mù」Edit

  • Khiến đối tượng bị nhiễm giảm 10% tỉ lệ chính xác trong đòn đánh thường.


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 5%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 10% 15% 20% 25% 30%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Kaihou no Michibikite ID: 1226
Memoria 1226 s Icon skill 1151 Fog Blade
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh (3-lượt)
Tăng sát thương gây ra
II
III
III
IV
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★2Edit

Kano Ji wa Haruka Tooku ID: 1033
MemoriaIcon Kano Ji wa Haruka Tooku Icon skill 1151 Fog Edge
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh II III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp độ kỹ năng (Puella Magi)Edit

※Không có quy chuẩn về cấp độ kỹ năng, chỉ có số liệu cụ thể cho từng trường hợp.

Ứng dụngEdit

Tamaki Iroha (Mizugi) ID: 1101
CharIcon TamakiIrohaMizugi Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1092
Tăng sát thương Blast
Tăng sức phòng ngự
Gây Sương mù trong đòn đánh
X (85%)
X (112.5%)
100%
Momoe Nagisa ID: 2007
CharIcon MomoeNagisa Thuộc tính AttributeIcon Shadow Ám・Dark Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Magia Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Gây Sương mù trong đòn đánh
Loại bỏ Né tránh
IX (40%)
100%
100%
Holy Mami ID: 2500
CharIcon HolyMami Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★★★☆ Phân nhóm Attack Cấp độ kỹ năng (★5)
Connect
Icon skill 1172
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
Tăng sức tấn công
● Có tỉ lệ gây Sương mù trong đòn đánh
Loại bỏ Trạng thái dị thường
IX (45%)
IX (40%)
50%
100%
Kumi Seika ID: 3014
CharIcon KumiSeika Thuộc tính AttributeIcon Water Thủy・Aqua Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Support Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1085
Tăng sức tấn công
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Gây Sương mù trong đòn đánh
VIII (37.5%)
VII (25%)
100%
Haruna Konomi ID: 3030
CharIcon HarunaKonomi Thuộc tính AttributeIcon Plant Mộc・Forest Disc DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastVDiskIcon Charge
Cấp bậc ★★☆☆ Phân nhóm Heal Cấp độ kỹ năng (★4)
Connect
Icon skill 1151
Gây Sương mù trong đòn đánh
Gây Nhiễm độc trong đòn đánh
100%
100%

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.