FANDOM


Gum no Ukiwa 【 ガムの浮き輪 】
Item GomuUkiwa Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia
  • Đối tượng rơi vật phẩm: Bona
  • Wiki ID: Float
Đối tượng
EnemyIcon 7108


Quy đổi từ Cửa hàng
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item GomuUkiwa Gum no Ukiwa
30 Item MirrorsCoin x 15
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Sử dụng vật phẩm

Dùng trong Thức tỉnh

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item GomuUkiwa x12 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon SakuraKyoukoMizugi
★5 Item GomuUkiwa x15 CharIcon SatomiTouka CharIcon AkemiHomura


Dùng trong Cường hóa Magia

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.1 Item GomuUkiwa x5 CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi CharIcon AkemiHomura CharIcon SakuraKyoukoMizugi
Magia Lv.2 Item GomuUkiwa x7 CharIcon IzumiKanagi CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi
Magia Lv.4 Item GomuUkiwa x11 CharIcon SatomiTouka CharIcon TamakiUi CharIcon TamakiIrohaMizugi CharIcon FeliciaChan CharIcon AkemiHomura CharIcon SakuraKyoukoMizugi CharIcon FuminoSayuki
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.