FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Izumi Kanagi S4
Minh họa Sasagi Koushi

Izumi Kanagi S5
Minh họa Sasagi Koushi

Izumi Kanagi SD

Thiết kế Sasagi Koushi
Lồng tiếng Senbongi Sayaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 25/06/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Izumi Kanagi
和泉 十七夜 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,754 21,406 + 6,333
ATK 2,106 9,695 + 2,636
DEF 1,616 7,386 + 2,251
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Đừng ngại, đây không phải cho vay
●Tăng sức tấn công
●Loại bỏ Né tránh
Magia Light of Conviction
●Sát thương ngẫu nhiên
●Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
●Có tỉ lệ giảm sát thương nhận vào
Doppel Doppel của Giải Thể
●Sát thương ngẫu nhiên
●Loại bỏ Né tránh
●Giảm sát thương nhận vào


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
16,990 7,691 5,859
HP + 5% Item LightOrb C x 6 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 4% Item LightOrb B x 12
Accele + 6% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 6% Item MascotTategami x 8 Charge + 4% Item EnbiHane x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,406 9,695 7,386
HP + 6% Item LightOrb C x 10 ATK + 9% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 15
Accele + 7% Item KomoriTotte x 8 Blast + 7% Item BigFerrisTurbine x 10 Charge + 5% Item IkigamiKedama x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Đừng ngại, đây không phải cho vay
貸しではないから心配するな
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Loại bỏ Né tránh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1022 Light of Conviction
断罪の光芒
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
V
(143% / 5-lần)
VII
(151.5% / 5-lần)
8%
● Có tỉ lệ [★4] / Loại bỏ Né tránh [★5]
Tác động: Toàn đội / 1-lượt
70% 100% 0
● Có tỉ lệ giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / 1-lượt
90%
Tỉ lệ kích hoạt: 55%
90%
Tỉ lệ kích hoạt: 80%
0


● DOPPEL

DoppelIcon 1016 Doppel của Giải Thể
解体のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương ngẫu nhiên
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
VIII
(331% / 5-lần)
17.6%
● Loại bỏ Né tránh
Tác động: Toàn đội / 1-lượt
100% 0
● Giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / 1-lượt
90% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item KagamiShoutaijou x 5 Item LightBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3 Item LightBook C x 1 Item RhytonRibbon x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item GomuUkiwa x 7 Item LightBook B x 5 Item SunabaShovel x 5 Item LightBook C x 3 Item TachimimiWata x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item HitsujiFue x 9 Item LightBook B x 7 Item NankinjouKusari x 7 Item LightBook C x 5 Item BigFerrisTurbine x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item IkigamiKedama x 11 Item LightBook B x 9 Item RhytonRibbon x 5 Item LightBook C x 7 Item IkigamiMizugame x 7
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Omoi Seifuku ID: 1228
Memoria 1228 s Icon skill 1134 Battle Sense
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Né tránh
Loại bỏ Phản công
100%
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Izumi Kanagi
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 6,333 Emo ATKATK + 2,636 Emo DEFDEF + 2,251
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1134 Absolute Blast [ III ]
Loại bỏ Né tránh
Tăng sát thương Blast
Số lượt hồi: 10      Tác động: Bản thân / 3-lượt

100%
III (25%)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ II ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

II (10%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1093 Morale Adept [ III ]
Tăng lượng MP thu thập

III (10%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1134 Aiming Adept [ III ]
Có tỉ lệ loại bỏ Né tránh

III (35%)
Icon skill 1202 Blast Shield [ III ]
Trang thái giảm sát thương Blast nhận vào

III (15%)
Icon skill 1135 Anti Counter [ III ]
Có tỉ lệ loại bỏ Phản công

VIII (60%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1121 Critical Adept [ II ]
Có tỉ lệ Chí mạng

II (15%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ III ]
Tăng sát thương Blast

III (20%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.