FANDOM


Mã số Biểu tượng Công dụng / Ý nghĩa
Kỹ năng Trạng thái
1094
Icon skill 1094
Icon status 1094
Giảm sức tấn công
【攻撃力DOWN】
1095
Icon skill 1095
Icon status 1095
Giảm sức phòng ngự
【防御力DOWN】
1096
Icon skill 1096
Icon status 1096
Giảm sát thương gây ra
【与えるダメージDOWN】
1097
Icon skill 1097
Icon status 1097
Giảm sát thương Magia
【マギアダメージDOWN】
1098
Icon skill 1098
Icon status 1098
Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
【状態異常耐性DOWN】
1099
Icon skill 1099
Icon status 1099
Giảm MP khi dùng Accele
【Accele MP DOWN】
1100
Icon skill 1100
Icon status 1100
Giảm sát thương đòn đánh sau Charge
【Charge後ダメージDOWN】
1101
Icon skill 1101
Icon status 1101
Giảm sát thương Blast
【Blast ダメージDOWN】
1102
Icon skill 1102
Icon status 1102
Giảm lượng MP thu thập
【MP獲得量DOWN】
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.