FANDOM


MemoriaType Skill 越えられない溝
Khoảng cách không thể san lấp
Memoria 1229 c

Minh họa:
Icon skill 1099 Quell Astral
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm MP khi dùng Accele
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
IX X
●Giảm sát thương Magia
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
VI VII
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 804 2,010
ATK 0 0
DEF 804 2,010
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.