FANDOM


MemoriaType Skill 今夜のゲストは
Vị khách đêm nay
Memoria 1438 c

Minh họa:
Icon skill 1085 Penetrate Attack
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 1-lượt
III
(15%)
IV
(20%)
●Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự
Tác động:
VI
(35%)
VII
(40%)
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 676 1,690
ATK 0 0
DEF 556 1,390
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Gacha】【Giới hạn thời gian】
Banner 0313 m
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.