FANDOM


Magia Chip 【 マギアチップ 】
Item MagiaChip Vật phẩm có thể quy đổi thành Destiny Gem của ★1~3 Puella Magi
  • Wiki ID: Chip
Khái quát

Magia Chip là vật phẩm có thể dùng để quy đổi sang Destiny Gem của hầu hết ★1~3 Puella Magi mà người chơi đang sở hữu. Riêng Akemi Homura (Megane) là trường hợp đặc biệt.

Akemi Homura (Megane) là ★4 Puella Magi duy nhất mà người chơi có thể sở hữu, thậm chí là giải phóng ma lực đều bằng Magia Chip. Tỉ lệ quy đổi lần lượt là Item MagiaChip Magia Chip x300 cho nhân vật (nếu chưa sở hữu), và Item MagiaChip Magia Chip x500 cho mỗi Destiny Gem.

Phạm vi ★1~3 Puella Magi nằm trong diện được áp dụng bao gồm nhóm thường trực, và cả nhóm Giới hạn thời gian. Nhưng với nhóm Giới hạn sự kiện, chỉ có thể đổi được Destiny Gem của Amane Tsukasa. Tỉ lệ quy đổi là:

  • Item MagiaChip Magia Chip x150 để đổi lấy 01 Destiny Gem cho ★3 Puella Magi.
  • Item MagiaChip Magia Chip x30 để đổi lấy 01 Destiny Gem cho ★2 Puella Magi.
  • Item MagiaChip Magia Chip x10 để đổi lấy 01 Destiny Gem cho ★1 Puella Magi.


Người chơi có thể thu thập Magia Chip khi hoàn thành các trận đấu tại Ngoại Truyện hay tại các sự kiện, hoặc khi hoàn thành các nhiệm vụ, hoặc quy đổi tại các cửa hàng. Magia Chip còn có thể được quy đổi từ Destiny Gem của Puella Magi ở bất kỳ cấp bậc nào, với tỉ lệ là:

  • 01 Destiny Gem của ★4 Puella Magi đổi được Item MagiaChip Magia Chip x10Item DestinyCrystal Destiny Crystal x1.
  • 01 Destiny Gem của ★3 Puella Magi đổi được Item MagiaChip Magia Chip x3.
  • 01 Destiny Gem của ★1 và ★2 Puella Magi đổi được Item MagiaChip Magia Chip x1.


※Lưu ý: Điều kiện để Destiny Gem của một Puella Magi cụ thể xuất hiện trong cửa hàng, là người chơi phải đang sở hữu nhân vật ấy. Nếu chưa sở hữu, người chơi sẽ không thể quy đổi.

Kể từ sự kiện「Tiệc Tân Niên Ngon Lành Cùng Mitama」, Magia Chip còn có thể quy đổi sang các Memoria Giới hạn sự kiện trước đó, cũng như các vật phẩm khác như Gacha Ticket trong thời gian giới hạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.