FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Maki Kaoru S3
Minh họa Tensugi Takashi

Maki Kaoru S4
Minh họa Tensugi Takashi

Maki Kaoru SD

Thiết kế Tensugi Takashi
Lồng tiếng Tadokoro Azusa
Nguyên tác Kazumi Magica
Ngày ra mắt 20/11/2017
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Fire Maki Kaoru
牧 カオル ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,459 20,527 + ???
ATK 1,389 6,078 + ???
DEF 1,402 6,184 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tớ bỏ cậu lại được à!!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sức phòng ngự
Magia Palla De Cannone
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,588 4,622 4,699
HP + 5% Item FlameOrb A x 9 ATK + 5% Item FlameOrb C x 4 DEF + 5% Item FlameOrb B x 7
Accele + 3% Item TachimimiHousoushi x 8 Blast + 5% Item RhytonRibbon x 3 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,527 6,078 6,184
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb C x 6
Accele + 4% Item OkujoKagi x 12 Blast + 6% Item OwlBucket x 8 Charge + 6% Item RhytonRibbon x 6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Tớ bỏ cậu lại được à!!
あんたを置いて行けるか‼
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
● Tăng sức phòng ngự V
(75%)
VII
(90%)


● MAGIA

Icon skill 1012 Palla De Cannone
パラ・ディ・キャノーネ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
20% 25% 2.5%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge [★4]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 20% 2.5%


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 4 Item EnbiHane x 4 Item FlameBook B x 2 Item OwlBucket x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 6 Item TachimimiHousoushi x 6 Item FlameBook B x 4 Item OwlBucket x 4 Item FlameBook C x 2 Item RhytonRibbon x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 8 Item OkujoKagi x 8 Item FlameBook B x 6 Item OwlBucket x 6 Item FlameBook C x 4 Item RhytonRibbon x 4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item FlameBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item FlameBook B x 8 Item RhytonRibbon x 4 Item FlameBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Karada no Kega to Kokoro no Kega ID: 1143
MemoriaIcon Karada no Kega to Kokoro no Kega Icon skill 1085 Attack Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công VI VII Dành riêng cho
Maki Kaoru
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 6 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.