FANDOM


Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng
【 スキル不可無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1183
Mã số 1183
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1112 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Khóa Kỹ năng」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Khóa Kỹ năng」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Jiseki ni Tsutsumarete ID: 1221
Memoria 1221 s Icon skill 1183 Mediate Adept
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng
Tăng MP khi dùng Accele
100%
II
100%
III
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Mina-san ni Aeru Basho ID: 1355
Memoria 1355 s Icon skill 1143 On Stage
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ miễn nhiễm Khóa Kỹ năng
Tăng sức tấn công
-
-
-
100%
IX
II
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Hinomoto no Tame ni Tamashi wo ID: 1388
Memoria 1388 s Icon skill 1183 Anti-Jammer
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng VI 100% Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.