FANDOM


Miễn nhiễm Khóa Magia
【 マギア不可無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1155
Mã số 1155
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1113 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Khóa Magia」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Khóa Magia」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Khóa Magia」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Khóa Magia」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★3Edit

Koushou-ku no Ninkisha ID: 1265
Memoria 1265 s Icon skill 1155 Anti-Seal Magia
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Khóa Magia 100% 100%
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.