FANDOM


Miễn nhiễm Nhiễm độc
【 毒無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1139
Mã số 1139
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1148 Icon skill 1106 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Nhiễm độc」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Nhiễm độc」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Nhiễm độc」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Nhiễm độc」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Geijutsu e no Shisei ID: 1180
MemoriaIcon Geijutsu e no Shisei Icon skill 1139 Venom Artisan
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Nhiễm độc
Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
100%
IV
100%
V
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Negai yo Todoke ID: 1295
Memoria 1295 s Icon skill 1139 Anti-Poison
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Nhiễm độc
Có tỉ lệ miễn nhiễm Thiêu đốt
Có tỉ lệ miễn nhiễm Nguyền rủa
X
IV
IV
100%
IX
IX
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Tokai no Mizu ga Awanakute ID: 1424
Memoria 1424 s Icon skill 1139 Anti-Poison
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Nhiễm độc
Tăng sát thương Blast
100%
I
100%
II
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.