FANDOM


Miễn nhiễm Quyến rũ
【 魅了無効 】
Kỹ năng Trạng thái
Icon skill 1136
Mã số 1136
Giá trị tối đa 100%
Liên hệ Icon skill 1145 Icon skill 1103 Icon skill 1089 Icon skill 1098 Icon skill 1084

Kỹ năng và trạng thái「Miễn nhiễm Quyến rũ」giúp nhân vật chống lại sự nhiễm Trạng thái dị thường「Quyến rũ」

Giá trị của kỹ năng「Miễn nhiễm Quyến rũ」là tỉ lệ đề kháng, hay tỉ lệ mà những kỹ năng, trạng thái gây「Quyến rũ」vào nhân vật bị làm yếu đi.

Trường hợp kỹ năng được mô tả không có cụm từ「Có tỉ lệ (確率で)」thì khả năng đề kháng là miễn nhiễm hoàn toàn, và sẽ không có bất kỳ cách nào có thể làm suy yếu điều đó.

Kỹ năng và trạng thái này chỉ tồn tại ở Memoria Nội tại (Ability).


Cấp độ kỹ năng (Memoria)Edit

※Công thức: Giá trị = Cấp độ kỹ năng * 5% + 20%
Cấp độ I II III IV V
Giá trị 25% 30% 35% 40% 45%
VI VII VIII IX X
50% 55% 60% 65% 70%

Ứng dụngEdit

Cấp bậc: ★4Edit

Inakunattari wa Shimasenyo ID: 1283
Memoria 1283 s Icon skill 1085 Snail Advantage
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sức tấn công
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
II
VII
IV
100%
Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Iza, Takarasagashi! ID: 1381
Memoria 1381 s Icon skill 1092 Adventure Spirit
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Blast
Tăng MP khi dùng Accele
Miễn nhiễm Quyến rũ
II
II
100%
IV
III
100%
Giới hạn thời gian
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Cấp bậc: ★3Edit

Mirai e no Ketsui wo ID: 1342
Memoria 1342 s Icon skill 1136 Anti-Charm
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ VI 100% Giới hạn sự kiện
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Giới hạn nhân vậtEdit

Kudakete Naoutsukushii ID: 1201
Memoria 1201 s Icon skill 1136 Anti-Fascinate
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Quyến rũ
Có tỉ lệ miễn nhiễm Lóa mắt
100%
VIII
100%
IX
Dành riêng cho
Ami Ria
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Shumi, Boushi Atsume ID: 1258
Memoria 1258 s Icon skill 1142 Snake Vision
Mặc định Tối đa Chú thích
Miễn nhiễm Sương mù
Miễn nhiễm Bóng tối
Có tỉ lệ / Miễn nhiễm Quyến rũ
100%
100%
XII
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Sengoku Nadeko
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.