FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mikuni Oriko S3
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko S4
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko S5
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko SD

Mikuni Oriko SD2

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Hayami Saori
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Mikuni Oriko
美国 織莉子 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,691 20,088 + 5,111
ATK 1,557 8,480 + 1,183
DEF 1,190 6,480 + 1,682
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Rất cần tôi giúp sức à?
●Tăng sức tấn công
●Tăng MP khi dùng Accele
●Có tỉ lệ Chí mạng [★5]
Magia Oracle Ray
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP [★4~5]
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Phiền Muộn
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
12,549 5,293 4,046
HP + 5% Item LightOrb B x 7 ATK + 6% Item LightOrb C x 4 DEF + 4% Item LightOrb A x 9
Accele + 5% Item OkujoBalloon x 3 Blast + 3% Item EnbiHane x 8 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
16,315 6,883 5,259
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item LightOrb B x 12
Accele + 6% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 4% Item TachimimiHousoushi x 12 Charge + 6% Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,088 8,480 6,480
HP + 7% Item LightOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb B x 15
Accele + 7% Item BigFerrisTurbine x 10 Blast + 5% Item MailGlider x 15 Charge + 7% Item KomoriTotte x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Rất cần tôi giúp sức à?
私の力が必要ですか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng MP khi dùng Accele V
(30%)
VII
(40%)
VIII
(45%)
● Có tỉ lệ Chí mạng [★5] - - VII
(60%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Oracle Ray
オラクルレイ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Hồi phục MP [★4~5]
Tác động: Bản thân
- 27.5 MP 30 MP 1
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 4001 Doppel của Phiền Muộn
煩悶のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
22%
● Hồi phục MP
Tác động: Bản thân
35 MP 1
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 4 Item OkujoKagi x 4 Item LightBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 6 Item HitsujiFue x 6 Item LightBook B x 4 Item EmaMizuhiki x 4 Item LightBook C x 2 Item TachimimiWata x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item LightBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item LightBook C x 4 Item TachimimiWata x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 10 Item EnbiHane x 10 Item LightBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item LightBook C x 6 Item OkujoBalloon x 6
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Tsumi to Batsu ID: 1100
MemoriaIcon Tsumi to Batsu Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Mikuni Oriko
Tác động Bản thân Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,111 Emo ATKATK + 1,183 Emo DEFDEF + 1,682
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 4% Emo Charge Charge + 8%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1124 Parry
Né tránh
Số lượt hồi: 10      Tác động: Bản thân / 1-lượt

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ II ]
Tăng sát thương Charge-Disc

II (10%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1154 Jammer Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh (1-lượt)

II (15%)
Icon skill 1177 Estoc Adept [ IV ]
Có tỉ lệ Xuyên giảm sát thương nhận vào

IV (45%)

Thông tin khácEdit

Thăng cấp & Khai mở DoppelEdit

Banner 0151 m
※Thời gian áp dụng: Từ 22/10/2018 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.