FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Minagi Sasara S2
Minh họa Toru Kei

Minagi Sasara S3
Minh họa Toru Kei

Minagi Sasara S4
Minh họa Toru Kei

Minagi Sasara SD

Thiết kế Toru Kei
Lồng tiếng Takahashi Rie
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Minagi Sasara
美凪 ささら ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Defence
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 3,993 21,150 + ???
ATK 1,018 5,510 + ???
DEF 1,305 7,012 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Vì tôi sẽ bảo vệ bạn!
●Tăng sức phòng ngự
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Knight Resolve
●Sát thương toàn bộ địch
●Khiêu khích
●Tăng sức phòng ngự [★2~3]
●Chịu đựng [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Defence - Phòng thủ
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
12,689 3,302 4,204
HP + 4% Item LightOrb B x 4 ATK + 2% Item LightOrb A x 6 DEF + 6% Item LightOrb C x 2
Accele + 4% Item MachibitoumaSharin x 1 Blast + 4% Item EmaMizuhiki x 3 Charge + 2% Item TachimimiHousoushi x 5
Item CurseChip x 100,000
Lv.60
★★★
16,076 4,185 5,327
HP + 5% Item LightOrb B x 7 ATK + 3% Item LightOrb A x 9 DEF + 7% Item LightOrb C x 4
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item HitsujiTsuno x 3 Charge + 3% Item OkujoKagi x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
21,150 5,510 7,012
HP + 6% Item LightOrb C x 6 ATK + 4% Item LightOrb B x 12 DEF + 8% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item OkujoBalloon x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item KagamiShoutaijou x 12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1086 Vì tôi sẽ bảo vệ bạn!
私があなたを守るから!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Tăng sức phòng ngự III
(60%)
V
(75%)
VII
(90%)
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào III
(40%)
V
(50%)
VII
(60%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Knight Resolve
ナイトリゾルブ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(300%)
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 100% 0
● Tăng sức phòng ngự [★2~3]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
15% 30% - 2.5%
● Chịu đựng [★4]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - 100% 0


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 3 Item HitsujiFue x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item LightBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item LightBook B x 5 Item EmaMizuhiki x 5 Item LightBook C x 3 Item MachibitoumaSharin x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 9 Item KagamiShoutaijou x 9 Item LightBook B x 7 Item MachibitoumaSharin x 3 Item LightBook C x 5 Item HitsujiTsuno x 5
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Chichi no Senaka wo Otte ID: 1086
MemoriaIcon Chichi no Senaka wo Otte Icon skill 1127 Fortitude Soul
Mặc định Tối đa Chú thích
Chịu đựng 100% 100% Dành riêng cho
Minagi Sasara
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.