FANDOM


MemoriaType Skill 胸に灯りを
Thắp lên ngọn đuốc trong tim
Memoria 1436 c

Minh họa: 都築禰己
Icon skill 1082 Counteract
Công dụng Mặc định Tối đa
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Bản thân
100% 100%
Số lượt hồi chiêu 8 7
Chỉ số cộng thêm HP 450
ATK 0 0
DEF 490
Đối tượng Rika-Ren (Christmas)
Cách sở hữu Normal Gacha
Hoàn thành Truyện riêng của「Rika-Ren (Christmas)
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.