FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Natsume Kako S2
Minh họa Shino

Natsume Kako S3
Minh họa Shino

Natsume Kako S4
Minh họa Shino

Natsume Kako SD

Thiết kế Shino
Lồng tiếng Suzuki Eri
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Natsume Kako
夏目 かこ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,267 17,179
ATK 977 5,325
DEF 1,229 6,413
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Giờ ta sang trang tiếp theo nào!
●Hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường
Magia Page of Twinkle Road
●Sát thương một mục tiêu
●Tự động hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
10,310 3,190 3,851
HP +4% Item ForestOrb B x4 ATK +3% Item ForestOrb A x6 DEF +5% Item ForestOrb C x2
Accele +4% Item KaidanMonument x1 Blast +4% Item NankinjouKusari x3 Charge +2% Item OkujoKagi x5
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
13,509 4,044 4,875
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +4% Item ForestOrb A x9 DEF +6% Item ForestOrb C x4
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item KaidanMonument x3 Charge +3% Item KagamiShoutaijou x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
17,179 5,325 6,413
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +5% Item ForestOrb B x12 DEF +7% Item RainbowOrb x3
Accele +6% Item HitsujiTsuno x6 Blast +8% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item HitsujiFue x12


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1078 Giờ ta sang trang tiếp theo nào!
次のページへ進みましょう!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Hồi phục HP III
(35% HP)
V
(40% HP)
VII
(45% HP)
● Loại bỏ Trạng thái dị thường 100% 100% 100%

※Trường hợp đồng đội đang nhiễm những Trạng thái dị thường có kèm tác động ngăn chặn hồi phục HP như 「Nguyền rủa」「Lóa mắt」「Trói buộc」thì kỹ năng「Hồi phục HP」sẽ không thể gây tác động, do kỹ năng「Loại bỏ Trạng thái dị thường」phải sau đó mới có tác động.

Magia

Icon skill 1012 Page of Twinkle Road
煌道のページ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(600%)
II
(620%)
IV
(660%)
10%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
6% / lượt 8% / lượt 10% / lượt 1%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội
- - 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x3 Item OkujoKagi x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x5 Item HitsujiFue x5 Item ForestBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item ForestBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item ForestBook C x3 Item KaidanMonument x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x9 Item EnbiHane x9 Item ForestBook B x7 Item KaidanMonument x3 Item ForestBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Hon no Jyuunin ID: 1093
MemoriaIcon Hon no Jyuunin Icon skill 1166 Accele Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Accele

100%

100%

Dành riêng cho
Natsume Kako
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13