FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Natsume Kako S2
Minh họa Shino

Natsume Kako S3
Minh họa Shino

Natsume Kako S4
Minh họa Shino

Natsume Kako S5
Minh họa Shino

Natsume Kako SD

Natsume Kako SD2

Thiết kế Shino
Lồng tiếng Suzuki Eri
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Natsume Kako
夏目 かこ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Heal
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 3,267 21,291 + ???
ATK 977 6,609 + ???
DEF 1,229 7,949 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Giờ ta sang trang tiếp theo nào!
●Hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường
Magia Page of Twinkle Road
●Sát thương một mục tiêu
●Tự động hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường
Doppel Doppel của Sa Chân Lỡ Bước
●Sát thương một mục tiêu
●Loại bỏ Trạng thái tăng cường
●Tự động hồi phục HP
●Loại bỏ Trạng thái dị thường


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Heal - Hồi phục
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
10,310 3,190 3,851
HP + 4% Item ForestOrb B x 4 ATK + 3% Item ForestOrb A x 6 DEF + 5% Item ForestOrb C x 2
Accele + 4% Item KaidanMonument x 1 Blast + 4% Item NankinjouKusari x 3 Charge + 2% Item OkujoKagi x 5
Item CurseChip x 100,000
Lv.60
★★★
13,509 4,044 4,875
HP + 5% Item ForestOrb B x 7 ATK + 4% Item ForestOrb A x 9 DEF + 6% Item ForestOrb C x 4
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item KaidanMonument x 3 Charge + 3% Item KagamiShoutaijou x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
17,179 5,325 6,413
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 5% Item ForestOrb B x 12 DEF + 7% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item HitsujiTsuno x 6 Blast + 8% Item NankinjouKusari x 8 Charge + 4% Item HitsujiFue x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
21,291 6,609 7,949
HP + 6% Item ForestOrb C x 10 ATK + 5% Item ForestOrb B x 15 DEF + 7% Item RainbowOrb x 3
Accele + 6% Item KomoriTotte x 8 Blast + 8% Item IkigamiMizugame x 10 Charge + 4% Item KumaErimaki x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Giờ ta sang trang tiếp theo nào!
次のページへ進みましょう!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Hồi phục HP III
(35% HP)
V
(40% HP)
VII
(45% HP)
VIII
(47.5% HP)
● Loại bỏ Trạng thái dị thường 100% 100% 100% 100%


※Trường hợp đồng đội đang nhiễm những Trạng thái dị thường có kèm tác động ngăn chặn hồi phục HP như 「Nguyền rủa」「Lóa mắt」「Trói buộc」thì kỹ năng「Hồi phục HP」sẽ không thể gây tác động, do kỹ năng「Loại bỏ Trạng thái dị thường」phải sau đó mới có tác động.

● MAGIA

Icon skill 1012 Page of Twinkle Road
煌道のページ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(600%)
II
(620%)
IV
(660%)
VI
(700%)
10%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
6% / lượt 8% / lượt 10% / lượt 11% / lượt 1%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội
- - 100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon NoData Doppel của Sa Chân Lỡ Bước
勇み足のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1628%)
22%
● Loại bỏ Trạng thái tăng cường
Tác động: Đơn mục tiêu
100% 0
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
12% / lượt 1%
● Loại bỏ Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 3 Item OkujoKagi x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 5 Item HitsujiFue x 5 Item ForestBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item ForestBook B x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item ForestBook C x 3 Item KaidanMonument x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 9 Item EnbiHane x 9 Item ForestBook B x 7 Item KaidanMonument x 3 Item ForestBook C x 5 Item OkujoBalloon x 5
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Hon no Jyuunin ID: 1093
MemoriaIcon Hon no Jyuunin Icon skill 1166 Accele Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Accele 100% 100% Dành riêng cho
Natsume Kako
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0265 m
※Thời gian áp dụng: Từ 29/08/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.