FANDOM


20180706 MoemuraDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 06/07/2018 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Akemi Homura (Megane)
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Homura (Megane)
Item DarkBook A x 15 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Homura (Megane)
Item SunabaMakigai x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Homura (Megane)
Item TachimimiHousoushi x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Homura (Megane)
Item DarkBook B x 10 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Homura (Megane)
Item EmaMizuhiki x 5 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Homura (Megane)
Item OkujoBalloon x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Homura (Megane)
Item RainbowOrb x 2 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★4 Homura (Megane)
Item DarkOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ nhất)
Item DarkOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ hai)
Item NankinjouKusari x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ ba)
Item OkujoBalloon x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ tư)
Item HitsujiTsuno x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★4 Homura (Megane) (mục thứ sáu)
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Homura (Megane) lên ★5
Item DarkBook C x 6 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Homura (Megane)
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Homura (Megane)
Item MachibitoumaSharin x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Homura (Megane)
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Homura (Megane)
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Homura (Megane) và khai mở「[[|Doppel của ]]」
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.