FANDOM


Banner 0211 m
※Thời gian khai mở: Từ 11/03/2019 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★1 Iroha
Item EnbiHane x 2 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★1 Iroha (mục thứ nhất)
Item LightOrb A x 2 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★1 Iroha (mục thứ hai)
Item CurseChip x 100,000 Thức tỉnh ★1 Iroha lên ★2
Item MasterGem C x 10 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★2 Iroha
Item SunabaMakigai x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ nhất)
Item LightOrb A x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ hai)
Item LightOrb B x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ ba)
Item LightOrb C x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ tư)
Item SunabaShovel x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ năm)
Item CurseChip x 300,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Iroha (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 1 Thức tỉnh ★2 Iroha lên ★3
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Iroha
Item LightBook A x 8 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Iroha
Item SunabaMakigai x 2 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Iroha
Item TachimimiHousoushi x 4 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Iroha
Item CurseChip x 300,000 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Iroha
Item LightOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ nhất)
Item LightOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ hai)
Item SunabaShovel x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ ba)
Item EmaMizuhiki x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ tư)
Item OkujoKagi x 4 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Iroha (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 2 Thức tỉnh ★3 Iroha lên ★4
Item LightBook B x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Iroha
Item SunabaShovel x 1 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Iroha
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Iroha
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Iroha lên ★5
Item LightBook C x 3 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Iroha
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Iroha
Item KagamiShoutaijou x 4 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Iroha
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Iroha
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Iroha và khai mở「Doppel của Trầm Mặc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.