FANDOM


Banner 0139 m
※Thời gian áp dụng: Từ 03/09/2018 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Akino Kaede
Item HitsujiFue x 3 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Kaede
Item ForestOrb A x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ nhất)
Item ForestOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ hai)
Item ForestOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ ba)
Item OkujoBalloon x 2 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ tư)
Item RainbowOrb x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Kaede (mục thứ sáu)
Item TachimimiHousoushi x 6 Thức tỉnh ★3 Kaede lên ★4
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Kaede
Item ForestBook A x 9 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Kaede
Item NankinjouKusari x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Kaede
Item EnbiHane x 6 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Kaede
Item ForestBook B x 6 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Kaede
Item NankinjouKusari x 5 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Kaede
Item KaidanMonument x 3 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Kaede
Item RainbowOrb x 2 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★4 Kaede
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Kaede lên ★5
Item ForestBook C x 4 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Kaede
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Kaede
Item TachimimiWata x 4 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Kaede
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Kaede
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Kaede và khai mở「Doppel của Chiếm Đất
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.