FANDOM


Banner 0151 m
※Thời gian áp dụng: Từ 22/10/2018 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Mikuni Oriko
Item OkujoKagi x 3 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Oriko
Item LightOrb A x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ nhất)
Item LightOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ hai)
Item LightOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ ba)
Item OkujoBalloon x 2 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ tư)
Item RainbowOrb x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Oriko (mục thứ sáu)
Item TachimimiHousoushi x 6 Thức tỉnh ★3 Oriko lên ★4
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Oriko
Item LightBook A x 9 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Oriko
Item EmaMizuhiki x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Oriko
Item HitsujiFue x 6 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Oriko
Item LightBook B x 6 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Oriko
Item NankinjouKusari x 5 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Oriko
Item KaidanMonument x 3 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Oriko
Item RainbowOrb x 2 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★4 Oriko
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Oriko lên ★5
Item LightBook C x 4 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Oriko
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Oriko
Item OkujoBalloon x 4 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Oriko
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Oriko
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Oriko và khai mở「Doppel của Phiền Muộn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.