FANDOM


Banner 0215 m
※Thời gian khai mở: Từ 25/03/2019 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Futaba Sana
Item MasterGem C x 10 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★2 Sana
Item NankinjouKusari x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ nhất)
Item ForestOrb A x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ hai)
Item ForestOrb B x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ ba)
Item ForestOrb C x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ tư)
Item MachibitoumaSharin x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ năm)
Item CurseChip x 300,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Sana (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 1 Thức tỉnh ★2 Sana lên ★3
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Sana
Item ForestBook A x 9 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Sana
Item NankinjouKusari x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Sana
Item KagamiShoutaijou x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Sana
Item CurseChip x 300,000 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Sana
Item ForestOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ nhất)
Item ForestOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ hai)
Item HitsujiTsuno x 2 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ ba)
Item FurikoNeji x 7 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ tư)
Item EmaMizuhiki x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Sana (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 2 Thức tỉnh ★3 Sana lên ★4
Item ForestBook B x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Sana
Item TachimimiWata x 2 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Sana
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Sana
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Sana lên ★5
Item ForestBook C x 3 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Sana
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Sana
Item HitsujiFue x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Sana
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Sana
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Sana và khai mở「Doppel của Trong Suốt Không Màu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.