FANDOM


20171130 TsurunoDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 30/11/2017 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Yui Tsuruno
Item MasterGem C x 10 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★2 Tsuruno
Item EmaMizuhiki x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ nhất)
Item FlameOrb A x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ hai)
Item FlameOrb B x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ ba)
Item FlameOrb C x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ tư)
Item SunabaShovel x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ năm)
Item CurseChip x 300,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Tsuruno (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 1 Thức tỉnh ★2 Tsuruno lên ★3
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Tsuruno
Item FlameBook A x 9 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Tsuruno
Item EmaMizuhiki x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Tsuruno
Item EnbiHane x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Tsuruno
Item CurseChip x 300,000 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Tsuruno
Item FlameOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ nhất)
Item FlameOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ hai)
Item OkujoBalloon x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ ba)
Item TachimimiWata x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ tư)
Item HitsujiTsuno x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Tsuruno (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 2 Thức tỉnh ★3 Tsuruno lên ★4
Item FlameBook B x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Tsuruno
Item MachibitoumaSharin x 2 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Tsuruno
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Tsuruno
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Tsuruno lên ★5
Item FlameBook C x 3 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Tsuruno
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Tsuruno
Item KagamiShoutaijou x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Tsuruno
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Tsuruno
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Tsuruno và khai mở「[[|Doppel của ]]」
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.