FANDOM


20180115 YachiyoDoppel
※Thời gian khai mở: Từ 15/01/2018 ~
※Hạn nhận thưởng: Không giới hạn
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MasterGem C x 5 Sở hữu Puella Magi「Nanami Yachiyo
Item MasterGem C x 10 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★2 Yachiyo
Item SunabaMakigai x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ nhất)
Item AquaOrb A x 5 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ hai)
Item AquaOrb B x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ ba)
Item AquaOrb C x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ tư)
Item SunabaShovel x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ năm)
Item CurseChip x 300,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★2 Yachiyo (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 1 Thức tỉnh ★2 Yachiyo lên ★3
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 1 của Yachiyo
Item AquaBook A x 9 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.2 cho Yachiyo
Item SunabaMakigai x 3 Cường hóa Magia lên Lv.2 cho Yachiyo
Item EnbiHane x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 2 của Yachiyo
Item CurseChip x 300,000 Cường hóa ma lực lên tối đa cho ★3 Yachiyo
Item AquaOrb B x 6 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ nhất)
Item AquaOrb C x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ hai)
Item SunabaShovel x 1 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ ba)
Item TachimimiWata x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ tư)
Item HitsujiTsuno x 3 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ năm)
Item CurseChip x 500,000 Gắn nguyên liệu thức tỉnh cho ★3 Yachiyo (mục thứ sáu)
Item RainbowOrb x 2 Thức tỉnh ★3 Yachiyo lên ★4
Item AquaBook B x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.3 cho Yachiyo
Item SunabaShovel x 2 Cường hóa Magia lên Lv.3 cho Yachiyo
Item APPotion x 5 Hoàn thành Truyện riêng - Chương 3 của Yachiyo
Item MagiaStone x 25 Thức tỉnh ★4 Yachiyo lên ★5
Item AquaBook C x 3 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.4 cho Yachiyo
Item CurseChip x 500,000 Cường hóa Magia lên Lv.4 cho Yachiyo
Item KagamiShoutaijou x 5 Nâng Cấp độ Episode lên Lv.5 cho Yachiyo
Item MagiaStone x 25 Cường hóa Magia lên Lv.5 và có mức 200MP cho Yachiyo
Item MagiaStone x 50 Hoàn thành Nhiệm vụ Doppel của Yachiyo và khai mở「[[|Doppel của ]]」
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.