FANDOM


アナザーストーリー1回クリア Hoàn thành Another Story 1 lần 1000x
CC
アナザーストーリー3回クリア Hoàn thành Another Story 3 lần 1x
Master Gem +
アナザーストーリー5回クリア Hoàn thành Another Story 5 lần 3x
Magia Stone
ミラーズで1回バトル Chiến đấu trong Mirror 1 lần 1000x
CC
ミラーズで5回バトル Chiến đấu trong Mirror 5 lần 1x
Master Gem ++
ミラーズで10回バトル Chiến đấu trong Mirror 10 lần 3x
Magia Stone
魔法少女ストーリー1回クリア Hoàn thành Magical Girl Story 1 lần 1000x
CC
魔法少女ストーリー3回クリア Hoàn thành Magical Girl Story 3 lần 1x
Master Gem +
魔法少女ストーリー5回クリア Hoàn thành Magical Girl Story 5 lần 3x
Magia Stone
ストーリーを5回クリア Hoàn thành Story 5 lần 1x
Master Gem
ストーリーを10回クリア Hoàn thành Story 10 lần 1x
Master Gem ++
ストーリーを15回クリア Hoàn thành Story 15lần 1x
Magia Chip

Lưu ý: Khi hoàn thành bất cứ Another Story hoặc Magical Girl Story nào thì đều được tính cho nhiệm vụ hoàn thành Story.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.