FANDOM


Ngoài Thuộc tính, mỗi Puella Magi trong「Magia Record」còn được phân hóa theo các nhóm riêng, thường được gọi là Type ("タイプ", phiên âm: "taipu"). Tùy thuộc vào Phân nhóm - Type, mà Puella Magi sẽ có các chỉ số chuyên hóa, hay「Magia」mang đặc tính riêng.

Hiện tại, có 7 nhóm Type, bao gồm:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.