FANDOM


Phân nhóm Attack
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon MitsukiFelicia Mitsuki Felicia Ám 21,087 8,700 6,530
CharIcon AlinaGray Alina Gray Mộc 22,370 9,784 7,106
CharIcon MinamiRena Minami Rena Thủy 22,144 9,776 7,366
CharIcon IzumiKanagi Izumi Kanagi Quang 21,406 9,695 7,386
CharIcon AzamiHagumu Azumi Hagumu Hỏa
CharIcon SasameYozuru Sasame Yozuru
CharIcon UwasaTsuruno Uwasa no Tsuruno Hỏa 21,568 8,606 6,999
CharIcon FeliciaChan Felicia-chan Ám 17,883 7,567 5,411
CharIcon HolyAlina Holy Alina Mộc 23,541 9,814 6,942
CharIcon Renachan Rena-chan (Idol) Thủy 22,930 10,010 7,007
CharIcon AkemiHomura Akemi Homura Ám 21,411 9,294 8,208
CharIcon SakuraKyouko Sakura Kyouko Hỏa 22,580 9,592 7,268
CharIcon HolyMami Holy Mami Mộc 21,708 9,566 7,669
90px Tomoe Mami (Mizugi) Mộc
CharIcon SakuraKyoukoMizugi Sakura Kyouko (Mizugi) Hỏa 22,910 9,962 7,058
CharIcon YayoiKanoko Yayoi Kanoko Ám 16,106 6,769 5,691
CharIcon HozumiShizuku Hozumi Shizuku Quang 16,657 6,930 5,367
CharIcon ShinobuAkira Shinobu Akira Thủy 16,225 7,208 5,191
CharIcon SarasaHanna Sarasa Hanna Ám 23,072 9,663 7,138
CharIcon SuzukaSakuya Suzuka Sakuya Mộc 16,225 7,304 5,380
CharIcon MikuriAyame Mikuri Ayame Hỏa 16,657 6,930 5,367
CharIcon KagamiMasara Kagami Masara Quang 16,874 7,499 5,399
CharIcon ChizuRanka Chizu Ranka Hỏa 17,549 7,094 5,697
CharIcon MidoriRyou Midori Ryou Hỏa 17,415 7,366 5,631
CharIcon MizukiRui Mizuki Rui Ám
CharIcon Kuro Kuro Ám 8,767 3,546 2,842
CharIcon Kazumi Kazumi Ám 22,958 9,273 7,458
CharIcon RizHawkwood Riz Hawkwood Ám 23,324 9,580 7,524
CharIcon Corbeau Corbeau Ám 17,372 7,455 5,609
CharIcon AmanoSuzune Amano Suzune Hỏa 21,004 9,513 7,057
CharIcon SenjougaharaHitagi Senjougahara Hitagi Ám 23,710 8,128 6,835
CharIcon KanbaruSuruga Kanbaru Suruga Hỏa 22,951 9,905 7,078
CharIcon FateTHarlaown Fate T. Harlaown Quang 22,596 10,028 7,255


Đặc điểm chung

Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Attack có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp thứ nhì (sau Phân nhóm Magia), nhưng có chỉ số ATK là cao nhất trong tất cả các Phân nhóm.
  • Khả năng về Thu thập MP ở mức trên trung bình.


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 13 17
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 13 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 13 7
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 17
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 22
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 7
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 10 14
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 10 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 10 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 14
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 18
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 13 14
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 13 4
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 14
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 3 22
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 13 19 24
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 13 19 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 13 19 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 13 3 24
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 13 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 13 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 13 8 31
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 13 8 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 13 8 9
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 15 21
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 15 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 15 6
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 21
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 6
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 27
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 6
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 20 21
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 20 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 3 20 6
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 21
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 4 34
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 4 6
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.