FANDOM


Phân nhóm Balance
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon NanamiYachiyo Nanami Yachiyo Thủy 23,479 7,588 8,316
CharIcon TogameMomoko Togame Momoko Hỏa 27,101 8,428 8,834
CharIcon TatsukiAsuka Tatsuki Asuka Thủy 24,801 7,836 8,727
CharIcon TamakiUi Tamaki Ui Ám 27,303 8,479 8,887
CharIcon AmaneTsukuyo Amane Tsukuyo Ám 26,146 8,708 8,728
CharIcon YakumoMitamaHaregi Yakumo Mitama (Haregi) 28,529 8,785 8,614
CharIcon MadokaSenpai Madoka-senpai Quang 24,883 7,882 7,884
CharIcon TokiwaNanaka Tokiwa Nanaka Thủy 24,648 8,136 7,797
CharIcon IbukiReira Ibuki Reira Hỏa 20,408 6,544 6,609
CharIcon AinoMito Aino Mito Mộc 27,141 8,644 8,471
CharIcon NanaseYukika Nanase Yukika Quang 27,502 8,801 8,563
CharIcon EriAimi Eri Aimi Hỏa 20,347 6,526 6,591
CharIcon ShizumiKonoha Shizumi Konoha Thủy 26,940 8,388 8,793
90px Yuzuki Hotori Quang
CharIcon MannenzakuraUwasa Mannenzakura no Uwasa Quang 27,372 9,012 8,812
90px Aoba Chika Mộc
CharIcon YukinoKanae Yukino Kanae Ám 27,181 8,358 8,438
CharIcon NatsuRyouko Natsu Ryouko Hỏa 27,052 8,648 8,732
CharIcon MakiKaoru Maki Kaoru Hỏa 20,527 6,078 6,184
CharIcon Tart Tart Quang 24,260 8,976 8,998
CharIcon ElisaCeljska Elisa Celjska Hỏa 26,591 9,067 8,504
CharIcon NarumiArisa Narumi Arisa Ám 19,120 6,546 6,145
CharIcon TakamachiNanoha Takamachi Nanoha Hỏa 26,988 9,005 9,023


Đặc điểm chung

Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Balance có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là cao thứ nhì, sau Phân nhóm Defence.
  • Chênh lệch giữa chỉ số ATKDEF thường không lớn, trừ trường hợp Thăng cấp.
  • Khả năng về Thu thập MP là kém thứ nhì (trung bình), cũng sau Phân nhóm Defence.


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 9 12 15
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 9 12 2
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 9 12 6
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 9 2 16
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 9 2 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 9 2 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 9 5 20
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 9 5 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 9 5 6
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 9 13
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 9 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 9 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 12
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 3
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 2 17
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 2 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 2 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 1 13 12
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 1 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 1 13 3
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 1 0 13
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 1 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 1 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 1 3 20
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 1 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 1 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 17 21
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 17 2
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 17 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 2 22
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 2 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 2 8
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 6 28
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 6 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 14 19
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 14 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 14 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 18
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 5
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 24
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 19 19
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 19 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 19 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 19
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 30
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 6
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.