FANDOM


Phân nhóm Defence
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon FutabaSana Futaba Sana Mộc 25,825 6,520 9,080
CharIcon HiroeChiharu Hiroe Chiharu Mộc 30,066 8,057 9,896
CharIcon MikiSayaka Miki Sayaka Thủy 29,266 7,595 9,493
CharIcon MinagiSasara Minagi Sasara Quang 21,150 5,510 7,012
CharIcon ChunMeiyui Chun Meiyui Thủy 21,677 5,471 7,605
CharIcon AwaneKokoro Awane Kokoro Quang 28,327 7,308 10,001
CharIcon MarikoAyaka Mariko Ayaka Ám 22,359 5,616 7,210
CharIcon MaoHimika Mao Himika Hỏa 30,227 7,685 9,305
CharIcon KureKirika Kure Kirika Ám 29,248 7,352 9,432
CharIcon HachikujiMayoi Hachikuji Mayoi Thủy 26,498 7,111 10,947


Đặc điểm chung

Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Defence có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là cao nhất. Trong đó, chỉ số HPDEF là cao nhất, nhưng chỉ số ATK là thấp thứ nhì (chỉ sau Phân nhóm Heal).
  • Khả năng về Thu thập MP là kém nhất trong tất cả các Phân nhóm.


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 8 10 13
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 8 10 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 8 10 6
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 8 2 14
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 8 2 2
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 8 2 6
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 8 4 18
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 8 4 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 8 4 6
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 8 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 8 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 8 3
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 11
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 3
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 2 14
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 2 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 2 3
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 1 11 11
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 1 11 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 1 11 3
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 1 0 11
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 1 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 1 0 3
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 1 3 17
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 1 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 1 3 3
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 15 19
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 15 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 15 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 19
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 2
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 25
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 17
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4
Attack Defence Magia Heal Support Balance Ultimate
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.