FANDOM


Phân nhóm Heal
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon TamakiIroha Tamaki Iroha Quang 22,020 6,276 8,332
CharIcon TokiSunao Toki Sunao Thủy 23,714 8,499 7,827
CharIcon TsukuyoTsukasaMizugi Amane-shimai (Mizugi) Thủy 24,195 8,065 7,425
CharIcon KanameMadoka Kaname Madoka Quang 24,336 6,932 9,276
CharIcon KurumiManaka Kurumi Manaka Hỏa 17,625 5,086 6,624
CharIcon NatsumeKako Natsume Kako Mộc 21,291 6,609 7,949
CharIcon HarunaKonomi Haruna Konomi Mộc 17,850 4,989 6,745
CharIcon YukiMaria Yuki Maria Thủy
CharIcon MakinoIkumi Makino Ikumi Ám 23,632 8,118 8,015
CharIcon ChitoseYuma Chitose Yuma Mộc 17,736 5,151 7,266
CharIcon MisakiUmika Misaki Umika Thủy 17,657 5,079 6,645


Đặc điểm chung


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 10 13 17
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 10 13 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 10 13 7
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 10 3 17
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 10 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 10 3 7
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 10 6 22
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 10 6 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 10 6 7
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 10 14
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 10 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 10 4
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 14
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 18
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 4
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 13 14
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 13 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 13 4
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 14
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 4
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 3 22
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 3 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 3 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 13 19 24
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 13 19 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 13 19 9
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 13 3 24
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 13 3 3
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 13 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 13 8 31
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 13 8 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 13 8 9
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 15 21
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 15 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 15 6
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 21
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 6
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 4 27
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 4 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 4 6
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 20 21
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 20 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 3 20 6
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 21
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 6
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 4 34
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 4 6
Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.