FANDOM


Line 37: Line 37:
 
|-
 
|-
 
! Combo
 
! Combo
! Disk 1
+
! Disk #1
! Disk 2
+
! Disk #2
! Disk 3
+
! Disk #3
 
|-
 
|-
! A-A-A
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-A-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-A-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 88: Line 88:
 
! colspan="4" |
 
! colspan="4" |
 
|-
 
|-
! B-A-A
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-A-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-A-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 135: Line 135:
 
! colspan="4" |
 
! colspan="4" |
 
|-
 
|-
! C-A-A
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-A-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-A-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 186: Line 186:
 
|-
 
|-
 
! Combo
 
! Combo
! Disk 1
+
! Disk #1
! Disk 2
+
! Disk #2
! Disk 3
+
! Disk #3
 
|-
 
|-
! A-A-A
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-A-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-A-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-B-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-B
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! A-C-C
+
! [[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 237: Line 237:
 
! colspan="4" |
 
! colspan="4" |
 
|-
 
|-
! B-A-A
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-A-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-A-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-B-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-B
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! B-C-C
+
! [[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 284: Line 284:
 
! colspan="4" |
 
! colspan="4" |
 
|-
 
|-
! C-A-A
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-A-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-A-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Accele.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-B-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-A
+
! colspan="4" |
  +
|-
  +
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-B
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_BlastH.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
! C-C-C
+
! [[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]][[File:DiskIcon_Charge.png|20px]]
 
|
 
|
 
|
 
|

Revision as of 18:26, March 15, 2018

Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate

Đặc điểm

Danh sách

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon YuiTsuruno Yui Tsuruno Hỏa 18,927 8,552 6,056
CharIcon AkinoKaede Akino Kaede Mộc 16,653 6,965 5,157
CharIcon AmaneTsukasa Amane Tsukasa Quang 16,534 6,769 5,368
CharIcon TomoeMami Tomoe Mami Mộc 20,941 9,652 6,553
CharIcon IsuzuRen Isuzu Ren Ám 21,420 9,128 6,844
CharIcon AyanoRika Ayano Rika Hỏa 15,997 7,015 5,330
CharIcon MikuniOriko Mikuni Oriko Quang 16,315 6,883 5,259
CharIcon MelissadeVignolles Melissa de Vignolles Thủy 17,864 6,927 5,322

Lượng MP thu thập

Cách xem bảng Lượng MP thu thập:

  • Mỗi ô là lượng MP của mỗi DiskPuella Magi của Phân nhóm Magia có thể có thể thu thập.
  • Lượng MP ứng với loại Disk (Accele (A) DiskIcon Accele / Blast (B) DiskIcon BlastH / Charge (C) DiskIcon Charge), và vị trí của Disk đó trong chuỗi Combo mà Puella Magi sử dụng.
  • Khi sử dụng Combo A-A-A, thì ngoài lượng MP trong bảng, tất cả thành viên trong tổ đội sẽ có thêm 20MP.
  • Lượng MP trong bảng là cơ bản, không bao gồm tác động của「Tăng lượng MP thu thập」hay「Tăng MP khi sử dụng Accele」mà nhân vật có được từ Connect, Magia, Doppel hay Memoria.
  • Lượng MP trong bảng có thể chênh lệch +/-1MP so với thực tế (do lượng MP hiển thị trong trận đấu là số thập phân được làm tròn).
Trong các trận đấu
Combo Disk #1 Disk #2 Disk #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Trong Mirrors
Combo Disk #1 Disk #2 Disk #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.