FANDOM


Attack Defense Magia Heal Support Balance Ultimate

Đặc điểm

Xét trên các Puella Magi có cùng cấp bậc cơ bản, thì Phân nhóm Magia có các đặc điểm:

  • Có tổng ba chỉ số (HP + ATK + DEF) là thấp nhất. Trong đó, chỉ số HP và DEF là thấp nhất trong tất cả các Phân nhóm, nhưng chỉ số ATK là cao thứ nhì (chỉ sau Phân nhóm Attack).
  • Khả năng về Thu thập MP là tốt nhất, khi mà mỗi Puella Magi trong Phân nhóm này đều sở hữu tối thiểu 2 Disc-Accele.

Danh sách

Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon YuiTsuruno Yui Tsuruno Hỏa 18,927 8,552 6,056
CharIcon AkinoKaede Akino Kaede Mộc 16,653 6,965 5,157
CharIcon AmaneTsukasa Amane Tsukasa Quang 16,534 6,769 5,368
CharIcon TomoeMami Tomoe Mami Mộc 20,941 9,652 6,553
CharIcon AmiRia Ami Ria Ám
CharIcon IsuzuRen Isuzu Ren Ám 21,420 9,128 6,844
CharIcon AyanoRika Ayano Rika Hỏa 15,997 7,015 5,330
CharIcon KozueMayu Kozue Mayu Thủy 21,629 8,853 7,023
CharIcon MikuniOriko Mikuni Oriko Quang 16,315 6,883 5,259
CharIcon MelissadeVignolles Melissa de Vignolles Thủy 17,864 6,927 5,322

Lượng MP thu thập

Xem thêm: Cách xem bảng thống kê
Trong các trận đấu bất kỳ
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 12 16 20
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 12 16 3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 12 16 8
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 12 3 21
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 12 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 12 3 9
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 12 7 26
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 12 7 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 12 7 8
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 12 17
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 12 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 12 5
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 16
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 4
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 3 22
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 3 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 3 5
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 2 16 18
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 2 16 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 2 16 5
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 2 0 17
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 2 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 2 0 5
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 2 4 26
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 2 4 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 2 4 4
Trong Mirrors
Combo Disc #1 Disc #2 Disc #3
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 16 22 29
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 16 22 4
DiskIcon AcceleDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 16 22 11
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 16 3 29
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 16 3 4
DiskIcon AcceleDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 16 3 11
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 16 9 37
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 16 9 3
DiskIcon AcceleDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 16 9 11
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 0 18 26
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 0 18 0
DiskIcon BlastHDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 18 8
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 0 0 25
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 0 0 0
DiskIcon BlastHDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 0 0 7
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 0 5 33
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 0 5 0
DiskIcon BlastHDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 0 5 7
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Accele 3 25 25
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon BlastH 3 25 0
DiskIcon ChargeDiskIcon AcceleDiskIcon Charge 0 25 7
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Accele 3 0 25
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon BlastH 3 0 0
DiskIcon ChargeDiskIcon BlastHDiskIcon Charge 3 0 7
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Accele 3 6 40
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon BlastH 3 6 0
DiskIcon ChargeDiskIcon ChargeDiskIcon Charge 3 6 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.