FANDOM


Phân nhóm Ultimate
Hình ảnh Nhân vật Thuộc tính Max HP Max ATK Max DEF
CharIcon UltimateMadoka Ultimate Madoka Quang 29,143 9,114 7,906


Đặc điểm chung

Phân nhóm Ultimate có các đặc điểm:

  • Sở hữu EX Skill.
  • Có các chỉ số cao hơn trung bình các Phân nhóm khác.


Lượng MP thu thập
Xem thêm: Cách xem bảng thống kê


Attack Defence Magia Heal Support Balance Ultimate


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.