Magia Record VN Wiki
Magia Record VN Wiki
Speaker no Bell 【 スピーカーのベル 】
Item SpeakerBell.png Vật phẩm dùng trong Thức tỉnh / Cường hóa Magia Đối tượng
EnemyIcon 6008.png

Quy đổi từ Cửa hàng

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Giới hạn trong tháng
Item SpeakerBell.png Speaker no Bell
10 Item MirrorsCoin.png x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Sử dụng vật phẩm

Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
★4 Item SpeakerBell.png x6 CharIcon NoData.png
★5 Item SpeakerBell.png x8 CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png
Item SpeakerBell.png x10 CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png


Cấp độ Số lượng cần Nhân vật sử dụng
Magia Lv.3 Item SpeakerBell.png x5 CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png
Magia Lv.4 Item SpeakerBell.png x5 CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png
Item SpeakerBell.png x7 CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png CharIcon NoData.png