Đây là Wiki Việt Ngữ, hướng tới người chơi sử dụng tiếng Việt.

Phân loại Từ gốc tiếng Nhật Từ tiếng Việt
được sử dụng trong wiki
Trường hợp tiếng Anh
Từ ngữ 魔法少女 Puella Magi
Ma Pháp Thiếu Nữ / Nhân vật
Magical Girl
Từ ngữ ソウルジェム Soul Gem Soul Gem
Từ ngữ 魔女 Ma Nữ Witch
Từ ngữ グリーフシード Grief Seed Grief Seed
Từ ngữ ドッペル Doppel Doppel Witch
Từ ngữ ディスク Disc Disc
Từ ngữ コネクト Connect Connect
Từ ngữ マギア Magia Magia
Từ ngữ メモリア Memoria Memoria
Từ ngữ ミラーズ Mirrors Mirrors
Từ ngữ 魔力強化 Cường hóa ma lực Magic Enhancement
Từ ngữ マギア強化 Cường hóa Magia Magia Enhancement
Từ ngữ 覚醒 Thức tỉnh Awakening
Vật phẩm 強化ジェム Đá cường hóa Enhancement Gem
Vật phẩm デスティニージェム Destiny Gem Destiny Gem
Từ ngữ ユーザー Người chơi User / Player
Từ ngữ ランク Cấp bậc (người chơi / nhân vật) Rank
Từ ngữ レベル Cấp độ (nhân vật) Level
Từ ngữ 経験値 Điểm kinh nghiệm (EXP) Experience point
Từ ngữ AP Điểm thực hiện hành động (AP) Action point
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.