FANDOM


Thuốc hồi BP 【 BP回復薬 】
Item BPPotion Vật phẩm dùng để hồi phục điểm Battle Point (BP)
  • Wiki ID: BP
Khái quát

Thuốc hồi BP là vật phẩm dùng để hồi phục đầy đủ 5 điểm BP (tối đa), bất kể số điểm BP hiện tại là bao nhiêu. Người chơi có thể tích lũy Thuốc hồi BP tại các cửa hàng, hay thông qua các chiến dịch, sự kiện...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.