Magia Record VN Wiki
Advertisement
Magia Record VN Wiki
AttributeIcon Fire.png
Hỏa
AttributeIcon Water.png
Thủy
AttributeIcon Plant.png
Mộc
AttributeIcon Light.png
Quang
AttributeIcon Shadow.png
Ám
AttributeIcon Void.png
Đây là danh sách Puella Magi có thuộc tính Vô.
Hình ảnh Nhân vật Phân nhóm Disc
CharIcon NoData.png Yakumo Mitama Support DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon Charge.png
CharIcon NoData.png Sawa Sudachi Defense DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastV.pngDiskIcon Charge.pngDiskIcon Charge.png
CharIcon NoData.png Sasame Yozuru Attack DiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastV.pngDiskIcon Charge.png
CharIcon NoData.png Livia Medeiros Support DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastV.pngDiskIcon Charge.png
CharIcon NoData.png Yakumo Mitama (Haregi) Balance DiskIcon Accele.pngDiskIcon Accele.pngDiskIcon BlastH.pngDiskIcon BlastV.pngDiskIcon Charge.png
Advertisement