FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tomoe Mami S4
Minh họa

Tomoe Mami S5
Minh họa

Tomoe Mami SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Mizuhashi Kaori
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Tomoe Mami
巴 マミ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,687 20,941 + 5,194
ATK 2,079 9,652 + 2,382
DEF 1,480 6,553 + 2,339
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tiro Duet!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Trói buộc trong đòn đánh
●Gây Thiêu đốt trong đòn đánh
Magia Tiro Finale
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Trói buộc
●Giảm sức phòng ngự bản thân
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt [★5]
●Giảm thời gian hồi Kỹ năng [NA]
Doppel Doppel của Mời Gọi
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Trói buộc
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
16,629 7,646 5,212
HP + 6% Item ForestOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item ForestOrb B x 12
Accele + 6% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 4% Item TachimimiHousoushi x 12 Charge + 6% Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,941 9,652 6,553
HP + 7% Item ForestOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item ForestOrb B x 15
Accele + 7% Item MachibitoumaSharin x 10 Blast + 5% Item EmaMizuhiki x 15 Charge + 7% Item TachimimiWata x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1087 Tiro Duet!
ティロ・デュエット!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Trói buộc trong đòn đánh 100% 100%
● Gây Thiêu đốt trong đòn đánh 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 Tiro Finale
ティロ・フィナーレ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
47.5% 52.5% 0
● Giảm sức phòng ngự bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
-50% -50% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt [★5]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
- 52.5% 0
● Giảm thời gian hồi Kỹ năng [NA]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
-2 lượt hồi / lượt -2 lượt hồi / lượt 0


※Hiệu ứng Giảm thời gian hồi Kỹ năng chỉ có tại máy chủ NA.

● DOPPEL

DoppelIcon 2005 Doppel của Mời Gọi
ご招待のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
22%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
55% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
55% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 5 Item OkujoKagi x 5 Item ForestBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3 Item ForestBook C x 1 Item TachimimiWata x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item ForestBook A x 7 Item HitsujiFue x 7 Item ForestBook B x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item ForestBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item ForestBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item ForestBook B x 7 Item EmaMizuhiki x 7 Item ForestBook C x 5 Item OkujoBalloon x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item ForestBook A x 11 Item EnbiHane x 11 Item ForestBook B x 9 Item MachibitoumaSharin x 5 Item ForestBook C x 7 Item HitsujiTsuno x 7
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Mermoria đặc quyền

Tsuka no Ma no Kyuusoku ID: 1082
MemoriaIcon Tsuka no Ma no Kyuusoku Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân 100% 100% Dành riêng cho
Tomoe Mami
Tác động Bản thân Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,194 Emo ATKATK + 2,382 Emo DEFDEF + 2,339
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 4% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1105 Bind
Gây Trói buộc
Số lượt hồi: 10      Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ III ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

III (22%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ III ]
Tăng sát thương Charge-Disc

III (15%)
Icon skill 1154 Jammer Edge [ III ]
Có tỉ lệ gây Khóa Kỹ năng trong đòn đánh (1-lượt)

III (20%)
Icon skill 1183 Anti Jammer [ X ]
Có tỉ lệ miễn nhiễm Khóa Kỹ năng

X (70%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ III ]
Tăng sát thương Magia

III (10%)
Icon skill 1090 Accele Adept [ III ]
Tăng MP khi dùng Accele

III (15%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.