FANDOM

WarriorKK

Bureaucrat Founder
  • I was born on June 11
  • My occupation is NEET
  • I am Female

Đừng trông đợi đây sẽ hoàn thành một điều gì đó.
Vì đây làm việc theo tâm trạng, mà tâm trạng là thứ rất mau thay đổi.

Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Không có
Item GachaTicket Gacha Ticket
1 Item MagiaStone x 25
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.